Secondary Class Schedule 2012 - 2013
Date: 2013-02-28

 
     Grade 6  Grade 7  Grade 8
09:00 - 09:50 1st period  English(Brian Leiszter) 304  CLC(Linger Wang) 205
 CLC(Ren Yan) 206
P.E.(Grace Tian) 405B
10:00 -10:50 2nd period  Humanities(An Rui) 408 Science (Phoebe Zhu) 108 Music(Venny - odd) 400
Art(Judy Peng - Even) 211
11:00 -11:50 3rd period  CLC(Chang Xin Jue) 410
 CLC(Linda Guo) 204
P.E.(Grace Tian) 405B CLC(Mr. Hou) 313
CLC(Linger Wang) 205
CLC(Ren Yan) 206
11:55 - 12:55   Lunch
13:00 -13:50 4th period Math(An Rui) 408 English(Brian Leiszter) 304 Science (Phoebe Zhu) 108
13:55 -14:45 5th period P.E.(Julie Zhu) 405B Math(Jadie Wang) 303 Humanities(An Rui) 408
14:50 -15:40 6th period Science (Phoebe Zhu) 108 Music(Venny - even) 400
Art(Judy Peng - odd) 211
English(Brian Leiszter) 304
15:45 -16:35 7th period Music(Venny - odd) 400
Art(Judy Peng - Even) 211
Humanities(An Rui) 408 Math(Jadie Wang) 303